Kancelaria Adwokacka Marcin Karp Jelenia Góra – profesjonalna pomoc prawna

Tam, gdzie nie ma wol­no­ści, nie ma ani praw, ani obowiązków.” –
Napo­le­on Bonaparte

Szybka Pomoc Prawna

Zawsze docho­wu­je­my usta­lo­nych ter­mi­nów, w przy­pad­kach nagłych i pil­nych nigdy nie pozo­sta­wia­my naszych Klien­tów bez pro­fe­sjo­nal­nej pomo­cy prawnej.

Profesjonalni Prawnicy

Sta­le współ­pra­cu­je­my z inny­mi adwo­ka­ta­mi, rad­ca­mi praw­ny­mi oraz apli­kan­ta­mi adwokackimi.

Ponad 1000 wygranych spraw

Przez kil­ka­na­ście lat naszej dzia­łal­no­ści sku­tecz­nie poma­ga­my chro­nić pra­wa i inte­re­sy naszych klien­tów w skom­pli­ko­wa­nych pro­ce­du­rach sądo­wych i administracyjnych.

O Kancelarii

Jako adwo­kat roz­po­czą­łem swo­ją dzia­łal­ność w lutym 2006 r. – po odby­tej apli­ka­cji adwo­kac­kiej oraz zło­żo­nym egza­mi­nie adwo­kac­kim. Nie­prze­rwa­nie od 2006 r. pro­wa­dzę swo­ją dzia­łal­ność w for­mie Indy­wi­du­al­nej Kan­ce­la­rii Adwo­kac­kiej. W latach 2012 – 2016 r. wyko­ny­wa­łem swo­ją dzia­łal­ność jako adwo­kat — rów­no­le­gle w Adwo­kac­kiej Spół­ce Part­ner­skiej z inny­mi adwo­ka­ta­mi. Posia­da­nie zaufa­ne­go zespo­łu współ­pra­cow­ni­ków pozwa­la mi na peł­ne zaan­ga­żo­wa­nie się w każ­dą zle­co­ną mi spra­wę. Pro­wa­dzę sta­ła obsłu­gę praw­ną: pod­mio­tów sek­to­ra publicz­ne­go, nie­pu­blicz­ne­go zakła­du opie­ki zdro­wot­nej, przed­się­biorstw pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność gospo­dar­czą w bran­ży pro­duk­cyj­no-han­dlo­wej oraz deweloperskiej. 

Nasza Filozofia Działania

W swo­jej kil­ku­na­sto­let­niej prak­ty­ce zawo­do­wej repre­zen­to­wa­łem moich klien­tów (zarów­no oso­by fizycz­ne jak i praw­ne) przed Sąda­mi Powszech­ny­mi wszyst­kich instan­cji, Sąda­mi Admi­ni­stra­cyj­ny­mi wszyst­kich instan­cji, Pro­ku­ra­tu­rą oraz orga­na­mi ści­ga­nia, orga­na­mi admi­ni­stra­cji publicz­nej, orga­na­mi egze­ku­cyj­ny­mi oraz Kra­jo­wą Izbą Odwo­ław­czą. Słu­ży­łem też pomo­cą w roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów moich klien­tów na dro­dze media­cji oraz nego­cja­cji przedsądowych. 

Doświadczenie

Kil­ku­na­sto­let­nie doświad­cze­nie zdo­by­te w ramach prak­ty­ki adwo­kac­kiej uła­twia mi podej­mo­wa­nie wła­ści­wych decy­zji w powie­rzo­nych mi sprawach. 

Poufność

Jed­ną z nad­rzęd­nych i fun­da­men­tal­nych zasad jakie reali­zu­ję wyko­nu­jąc zawód adwo­ka­ta jest docho­wa­nie tajem­ni­cy adwo­kac­kiej. Wszel­kie infor­ma­cje, któ­re zosta­ną mi powie­rzo­ne przez Klien­tów zacho­wu­ję w ści­słej tajemnicy.

Pragmatyka

W swo­jej prak­ty­ce zawo­do­wej kie­ru­ję się przede wszyst­kim prag­ma­ty­ką – naj­waż­niej­sze jest zna­le­zie­nie roz­wią­za­nia, któ­re będzie satys­fak­cjo­no­wa­ło moje­go Klien­ta, a jed­no­cze­śnie będzie mia­ło pod­sta­wy w sys­te­mie pra­wa. Istot­nym ele­men­tem współ­pra­cy z Klien­tem jest zaufa­nie opar­te na pro­fe­sjo­na­li­zmie, wie­dzy oraz tajem­ni­cy adwokackiej.

Bezpłatna pierwsza konsultacja prawna

O ile Klient zle­ci Adwo­ka­to­wi pro­wa­dze­nie spra­wy – wyna­gro­dze­nie adwo­ka­ta będzie pomniej­szo­ne o koszt pierw­szej kon­sul­ta­cji prawnej.

OBSZARY PRAKTYKI

Prawo Karne

Prawo Rodzinne

Prawo Budowlane

Prawo Medyczne

Postępowanie Egzekucyjne

Prawo Cywilne

Prawo Spółek

Prawo Nieruchomości

Moimi klien­ta­mi są zarów­no oso­by fizycz­ne (zarów­no pro­wa­dzą­ce, jak i nie­pro­wa­dzą­ce dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej), jak rów­nież oso­by praw­ne. Tak sze­ro­ki zakres świad­czo­nej prze­ze mnie pomo­cy praw­nej jest koniecz­ny zwłasz­cza przy pro­wa­dze­niu dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, albo­wiem wie­lość regu­la­cji praw­nych, ich nie­jed­no­li­tość oraz poja­wia­ją­ce się wąt­pli­wo­ści inter­pre­ta­cyj­ne norm praw­nych mogą powo­do­wać nie­jed­no­krot­nie nega­tyw­ne kon­se­kwen­cje, w tym rów­nież finan­so­we. W zakre­sie pod­mio­tów pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność gospo­dar­czą moja dzia­łal­ność dorad­cza doty­czy całe­go spek­trum aspek­tów praw­nych pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, począw­szy od opi­nio­wa­nia i for­mu­ło­wa­nia umów, poprzez bie­żą­ce doradz­two praw­ne, repre­zen­ta­cję w postę­po­wa­niach sądo­wych, admi­ni­stra­cyj­nych, sądo­wo-admi­ni­stra­cyj­nych, uczest­nic­two w nego­cja­cjach, a skoń­czyw­szy na ini­cja­cji i repre­zen­ta­cji w postę­po­wa­niach egze­ku­cyj­nych. W ramach obsłu­gi praw­nej ofe­ro­wa­ne jest rów­nież sta­łe zastęp­stwo praw­ne przed orga­na­mi ści­ga­nia, sąda­mi powszech­ny­mi wszyst­kich instan­cji, sąda­mi admi­ni­stra­cyj­ny­mi oraz orga­na­mi admi­ni­stra­cji publicznej.

SPRAWY JAKIE PROWADZIMY

Prawnicy

Adwokat Marcin Karp

Zdo­by­te doświad­cze­nie oraz wie­dza pozwa­la­ją mi zaj­mo­wać się spra­wa­mi o skom­pli­ko­wa­nym sta­nie praw­nym oraz fak­tycz­nym. Pomoc praw­na świad­czo­na jest prze­ze nie w spo­sób sta­ły i cią­gły, dro­gą elek­tro­nicz­ną, przy pomo­cy środ­ków umoż­li­wia­ją­cych bez­po­śred­ni kon­takt na odle­głość, jak rów­nież w razie potrze­by na zasa­dzie oso­bi­ste­go kon­tak­tu. Zakres współ­pra­cy oraz jej for­ma może być przed­mio­tem dal­szych nego­cja­cji oraz usta­leń pomię­dzy stronami.

W jaki sposób działamy

Spo­tka­nie z klien­tem i wstęp­na ana­li­za pro­ble­mu prawnego,
Przed­sta­wie­nie klien­to­wi naszych spo­strze­żeń oraz reko­men­da­cji co do spo­so­bu roz­wią­za­nia pro­ble­mu prawnego,
Pod­ję­cie przez Klien­ta decy­zji co do zle­ca­nia spra­wy adwo­ka­to­wi i udzie­le­nie sto­sow­nych pełnomocnictw,
Sfor­mu­ło­wa­nie pism tudzież pism pro­ce­so­wych, o ile zaj­dzie taka konieczność,
Repre­zen­ta­cja klien­ta w danym postępowaniu.

per aspera ad astra“

Kontakt

ADRES

Kan­ce­la­ria Adwokacka
Mar­cin Karp
Ale­ja Woj­ska Pol­skie­go 46/1,
58–500 Jele­nia Góra

TELEFON

600–35-70–91

Nr rach. Bank.

1140 2017 0000 4802 0518 1609